Szkolenia Psychologiczne

KOMUNIKAT

Jesteśmy liderem w zakresie szkoleń dla placówek pomocy społecznej, które prowadzimy już od 23 lat. Szkolenia prowadzą doświadczeni trenerzy naszego Centrum – psycholodzy, psychoterapeuci, którzy zdobywali doświadczenie m.in. pracując w placówkach pomocy społecznej.
W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno szkolenia podstawowe, jak i specjalistyczne, które stworzyliśmy w odpowiedzi na Państwa szczególne zapotrzebowanie i oczekiwania. Nasi trenerzy chętnie przyjadą do Państwa.

SZKOLENIA – PROBLEMATYKA OGÓLNA

I. STRATEGIE PRACY SOCJALNEJ Z RODZINĄ DZIECKA PRZEBYWAJĄCEGO TYMCZASOWO W PIECZY ZASTĘPCZEJ – szkolenie dla asystentów rodziny oraz dla koordynatorów pieczy zastępczej

1. Kryzys rodziny – diagnoza i opracowanie programu pomocy
2. Praca socjalna nad utrzymaniem więzi pomiędzy dzieckiem i rodzicami biologicznymi
3. Perspektywa powrotu dziecka do rodziny. Zasady zawarcia kontraktu: rodzice – asystent rodziny zmierzającego do realizacji uzgodnionych celów

oraz

 • Budowanie zespołów pracowniczych w instytucjach pomocy społecznej. Współpraca, która motywuje. Warsztat dla personelu kierowniczego placówek pomocy społecznej
 • Rozwiązywanie konfliktów – szkolenie teoretyczno-warsztatowe dotyczące skutecznego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych w pracy oraz w życiu prywatnym
 • Kompleksowe budowanie wizerunku jednostek pomocy społecznej
 • Jak przygotować się do kryzysu medialnego i łagodzić jego skutki
 • Superwizja w pracy socjalnej
 • Superwizja dla asystentów rodzin
 • Superwizja dla pracowników pomocy społecznej współpracujących z rodzinami zastępczymi
 • Superwizja i coaching jako podstawowe mechanizmy wsparcia pracy i rozwoju pracownika socjalnego. Warsztat dla kierowników pracy socjalnej
 • Techniki relaksacyjne i wizualizacja w pracy z klientem
 • W ZGODZIE ZE SOBĄ I Z INNYMI – JAK DBAĆ O DOBRE RELACJE W ZESPOLE PRACY SOCJALNEJ
 • Wsparcie i ścieżki rozwoju młodych pracowników pomocy społecznej

SZKOLENIA – KLIENT TRUDNY

 • Organizacja pracy grup terapeutycznych dla sprawców przemocy domowej
 • Jak dotrzeć do zaburzonej osobowości? Skuteczna współpraca z klientem trudnym
 • PRACOWNIK SOCJALNY JAKO POMAGAJĄCY
  • Relacja terapeutyczna, etyka w pomaganiu
 • Aktywna integracja społeczna w OPS

SZKOLENIA – INTERWENCJA KRYZYSOWA

 • Seksualność podopiecznych. Kształtowanie postaw, interwencja terapeutyczna w sytuacjach trudnych.
 • Interwencja kryzysowa dla pracowników socjalnych. Plany działania w konkretnych sytuacjach kryzysowych – skuteczna interwencja
 • Suicydium – szczególne zagrożenie kryzysu. Procedura interwencji kryzysowej w odniesieniu do osoby zagrożonej samobójstwem
 • Zjawisko wtórnej traumatyzacji w pracy kadry pomocy społecznej. Zakres wpływu traumy, kryteria diagnostyczne dla ASD i PTSD, podstawy terapii
 • Debriefing psychologiczny dla pracowników socjalnych – interwencja wspierająca po zdarzeniu traumatycznym

SZKOLENIA – OPIEKA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ

 • NOWOŚĆ! Wtórna traumatyzacja opiekuna zastępczego – rozpoznanie, czynniki ryzyka i sposoby radzenia sobie.
 •  Wyznaczanie i realizacja celów w pracy wychowawczej – sposoby na zwiększenie skuteczności działań.
 • Czy jestem dzieckiem odrzuconym? Terapia więzi rodzinnej i tożsamości dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.
  Szkolenie ma na celu dostarczenie zespołowi  opiekuńczo-terapeutycznemu praktycznej wiedzy, jak pomóc dzieciom pokonywać negatywne emocje związane z trudnymi relacjami lub z brakiem  relacji rodzinnych.
 • Jak niwelować agresję słowną i fizyczną dziecka niepełnosprawnego intelektualnie przebywającego w dps. Optymalny  system motywowania do komunikacji nieagresywnej.
 • Procesy i procedury dotyczące występowania i stosowania przymusu bezpośredniego wobec mieszkańców domu dziecka
 • Praca z dzieckiem i młodzieżą z zespołem Downa i innymi      niepełnosprawnościami intelektualnymi.
 • Diagnoza więzi i wspieranie procesu reintegracji  rodziny dziecka przebywającego w placówce.
 • Motywowanie do zmiany.
 • Skuteczny wychowawca – techniki budowania autorytetu i relacji z wychowankiem.
 • Realizacja indywidualnego planu pracy z dzieckiem i rodziną w oparciu o zintegrowany system współdziałania w ramach oceny sytuacji dziecka
 • Praca socjalna z rodziną z grupy ryzyka odebrania dziecka.
 • Odebranie dzieci z rodziny – aspekty psychologiczne, społeczne i  prawne.
 • Zespoły interdyscyplinarne i  grupy robocze – struktura i zasady działania.
 • Praca socjalna z rodziną w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 • Strach przed otwartymi drzwiami!!! – usamodzielnienie młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
 • Systemowe rozumienie problemów rodziny jako narzędzie pracy pracownika PCPR.
 • Młodzieżowe i dziecięce grupy terapeutyczne. Podręcznik skutecznego prowadzącego.
 • FAS i zaburzenia przywiązania. Techniki terapeutyczne budowania więzi.
 • Metodyka pracy opiekuńczej z dzieckiem z FAS.
 • Wsparcie rozwoju oraz interwencja terapeutyczna wobec dziecka mieszkańca placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 • Uzależnienie  od multimediów (komputera, telefonu komórkowego, telewizji). Diagnoza, metody wsparcia i pomocy.

SZKOLENIA – STRES I WYPALENIE ZAWODOWE

 • STRES I WYPALENIE ZAWODOWE – JAK SKUTECZNIE RADZIĆ SOBIE Z KRYZYSEM POMAGANIA?

SZKOLENIA – PRACA SOCJALNA

 • KONTRAKT SOCJALNY CZYLI DŁUGOTERMINOWA RELACJA TERAPEUTYCZNA Z KLIENTEM
 • ROLE SPOŁECZNE – WYZNACZNIK GODNOŚCI LUDZKIEJ; WZMACNIANIE, PRZYWRACANIE, TWORZENIE

SZKOLENIA – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

• Zadania i kompetencje pracowników pierwszego kontaktu
w świetle przepisów i praktyki funkcjonowania DPS

• POZNAĆ, ZROZUMIEĆ, WESPRZEĆ. Psychologiczne podstawy organizacji życia dorosłych i dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w DPS.
o Warsztat dla zespołu opiekuńczo- terapeutycznego
• REALIZACJA INDYWIDUALNEGO PLANU WSPARCIA W OPARCIU O ZINTEGROWANY SYSTEM WSPÓŁDZIAŁANIA w ramach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego

• Przygotowanie osób do roli interwenta przeciwdziałającego sytuacjom patologicznym i
kryzysowym
• PRZEŁAMYWANIE IZOLACJI SPOŁECZNEJ W DPS – warsztat dla pracowników pierwszego kontaktu

• Socjoterapia w DPS

• Usługi opiekuńcze – opieka nad obłożnie chorym mieszkańcem DPS

• Podstawy dobrego kontaktu między pokojową a podopiecznym DPS

• Zadania i kompetencje pracowników pierwszego kontaktu w świetle przepisów prawa i praktyki funkcjonowania DPS

• Przymus bezpośredni wobec mieszkańca DPS

• ASERTYWNA KOMUNIKACJA W PRACY Z KLIENTEM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

• „SAMOTNOŚĆ RODZINNA” osób starszych w DPS

• BYCIE DOROSŁYM CZY DZIECKIEM. Wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania społecznego osób dorosłych głębiej niepełnosprawnych intelektualnie.

• „NIE PAMIĘTAM, ZAPOMNIAŁAM” ZASADY OPIEKI I KOMUNIKACJI Z PODOPIECZNYMI Z ZABURZENIAMI PROCESÓW POZNAWCZYCH I OTĘPIENIEM
o Warsztat dla zespołu opiekuńczo- terapeutycznego
• DOBRY INDYWIDUALNY PLAN WSPARCIA – JAK GO SKONSTRUOWAĆ EFEKTYWNIE ZREALIZOWAĆ

• Wsparcie mieszkańca DPS z niepełnosprawnością intelektualna w praktyce

• Wsparcie mieszkańca DPS w podeszłym wieku w praktyce

SZKOLENIA – ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

• TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I INTERPERSONALNYCH
w Środowiskowych Domach Samopomocy

• Techniki relaksacyjne i wizualizacja w pracy z podopiecznym

• JAK RADZIĆ SOBIE W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH w relacji
z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy. Budowanie pozytywnych relacji

• BUDOWANIE ZESPOŁÓW PRACOWNICZYCH W ŚDS. Współpraca, która motywuje. Szkolenie dla personelu kierowniczego placówek pomocy społecznej
• SUPERWIZJA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY.
Pomagając sobie pomagasz innym.

• NOWOCZESNE FORMY TERAPII I METODY PRACY z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i psychicznie.

• DOBRY INDYWIDUALNY PLAN WSPARCIA – JAK GO SKONSTRUOWAĆ
I EFEKTYWNIE ZREALIZOWAĆ

• „Środowiskowy Dom Samopomocy – nowoczesna forma pomocy społecznej. Motywowanie uczestników – warsztat
dla zespołu wspierająco-aktywizującego”

• Seksualność młodzieży
• Seksualność osób niepełnosprawnych
• Jak prowadzić trening wspierający i aktywizujący dla uczestników ŚDS.
Trening umiejętności społecznych.
• STRES I WYPALENIE ZAWODOWE – jak skutecznie radzić sobie z kryzysem pomagania

SZKOLENIA – RODZINY ZASTĘPCZE

• Wpływ sytuacji kryzysowych na dziecko i postępowanie terapeutyczne z dzieckiem krzywdzonym

• Problematyka niespokrewnionych specjalistycznych rodzin zastępczych

• Pogotowie rodzinne – praca ze stresem traumatycznym odseparowanego dziecka

• Wspieranie rodzin zastępczych w relacjach z rodzinami naturalnymi

• Dziecko niedostosowane społecznie w rodzinie zastępczej. podstawy resocjalizacji. dziecko z fas

• Techniki pokonywania trudności szkolnych. dziecko niepełnosprawne intelektualnie w rodzinie zastępczej

• Choroba sieroca u dziecka w rodzinie zastępczej. warsztat pomocy terapeutycznej dla rodziców zastępczych

• Usamodzielnianie się dzieci w rodzinie zastępczej. jak pomagać? jak wspierać? jak korygować?

Szkolenia realizujemy na terenie Państwa Placówek oraz w Centrum Psychoterapii w Poznaniu.
Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Kontakt: Marian Gojżewski
kom. 600 35 90 60
e-mail: [email protected]